Endüstri Bölgesi

Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmak üzere 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üretim bölgelerine ‘Endüstri Bölgesi’ adı verilmektedir. Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği ise 06/08/2019 tarihli ve 30854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Endüstri Bölgesi Türleri

1- Karma/İhtisas Endüstri Bölgesi, 2- Münferit Yatırım Yeri, 3- Özel Endüstri Bölgesi

Karma/İhtisas Endüstri bölgelerinin yönetilmesi ve işletilmesinden anonim şirket statüsündeki Yönetici Şirket Sorumludur. Münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgesi olarak tahsis edilen alanların yönetim ve işletmesinden başvuru sahibi yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişiler sorumludur. Ayrıca bir şirket kurulmasına gerek yoktur.

Endüstri Bölgesi Olmanın Yatırımcılara Sağlayacağı Faydalar

 • Projesine göre bölgenin yatırımlara hazır hale gelmesi için gereken altyapıya ilişkin masraflar Bakanlık tarafından karşılanabilir. (Yalnızca Yönetici  Şirket  tarafından  yönetilen Karma/İhtisas  Endüstri  Bölgelerine  sağlanan  bir  avantajdır.  Münferit  Yatırım  Yeri  ve  Özel  Endüstri Bölgelerindeki tüm altyapı harcamaları başvuru sahibi tarafından karşılanır.)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel mülkiyete konu alanlar kamulaştırılabilir. Projesine göre kamulaştırmaya ilişkin masraflarda Bakanlık tarafından karşılanabilir
 • Halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanır. Bu işlemler için herhangi bir bedel alınmaz.
 • Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilir. Söz konusu izin ve ruhsatlar için herhangi bir harç alınmaz.
 • Yatırım için gerekli “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı en geç 2 ay içerisinde verilir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen onay ve izinler ile ÇED izni dışındaki yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca 15 gün içinde verilir.
 • Hazine  arazileri  üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya  kullanma  izni  verilir. (Endüstri  Bölgesi  dışında  bu  süre  en fazla  30  yıl  olarak uygulanmaktadır.)
 • İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli,taşınmazın emlak  vergisine  esas  asgari  metrekare  birim  değeri  toplamınınbinde beşi (stratejik yatırım olması durumunda binde biri) oranında belirlenir. (Endüstri Bölgesi dışında rayiç bedelin minimum yüzde ikisi olarak uygulanmaktadır. Endüstri bölgesi dışındaki hazine arazilerine göre minimum 8 kat daha indirimli irtifak hakkı tesis edilebilmektedir.)
 • Yatırım  Teşvik  Belgesi  alan  yatırımlar,  vergi  indirimi  ve  sigorta  primi  işveren  hissesi  desteği  açısından  bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
 • Bölge içerisinde yer alan bütün binalar emlak vergisinden muaftır.
 • Arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden muaftır.
 • Bölgede yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binalarıntahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçtan muaftır.
 • 4737  sayılı  Endüstri  Bölgeleri  Kanunu    Maddesi gereği Özel  Endüstri  Bölgelerine ilişkin  olarak Cumhurbaşkanınca ek  teşvikler belirlenebilir. (Yalnızca  Özel  Endüstri  Bölgesine  sağlanan  bir  avantajdır.  Diğer  sanayi  bölgelerindeki  yatırımcılar  mevcut  Yatırım  Teşvik Kararı çerçevesinde teşviklerden yararlanabilir.)

Kocaeli’de Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi adında 1 adet özel endüstri bölgesi bulunmaktadır.

2 Haziran 2021 tarih 31499 sayılı resmi gazetede ilan edilen 4052 sayılı karara göre; ‘’ Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.” .